Stadgar

STADGAR FÖR SHETLAND SYD

Antagna 7 april 1993. Föreningen bildad den 7 april 1993.
Fastställda av Föreningsstämma den 13 juni 1993. Faställda av Årsmöte den 6 mars 1994. Stadgeändring gjord Årsmöte 7 mars 1998. Stadgeändring gjord Årsmöte 24 mars 2001. Stadgeändring gjord Årsmöte 6 februari 2015.

§ 1 NAMN och ORGANISATION

Föreningens namn är Shetland Syd Shetland Syd och har organisationsnummer 802493-9798. Shetland Syd är en rikstäckande ideell förening utgörande en regional förening inom Sveriges Shetlandssällskap, SSS

§ 2 ÄNDAMÅL
Föreningens ändamål är att främja aveln av shetlandsponnyer och dess brukbarhet.

§ 3 VERKSAMHET
Att företräda medlemmarnas gemensamma intressen och hålla i verksamheter som medlemmarna önskar inom föreningens ekonomiska ramar. Föreningens pengar får endast användas i föreningens syfte.
Att upprätthålla behövliga kontakter med övriga regionala föreningar.
Att vara remissinstans till SSS.

§ 4 MEDLEMSKAP
Varje enskild person eller familj kan bli medlem genom att betala medlemsavgift till SSS, vilken fastställs av årsmötet. Föreningens medlemstidning utgår till samtliga fullbetalande medlemmar. Efter förslag av styrelsen, och beslut av årsmötet, kan person antas som hedersmedlem, vilken befrias från erläggande av medlemsavgift.

§ 5 STYRELSELEDAMÖTER och -SUPPLEANTER
Valbara personer till styrelsen skall vara fullbetalande medlem i föreningen. Ordförande väljs av årsmötet, medan styrelsen inom sig utser vice ordförande, sekreterare, kassör och övriga behövliga befattningshavare. Inom styrelsen kan tillsättas ett arbetsutskott, AU, bestående av ordförande samt minst två ledamöter. För att styrelsen ska vara beslutsför krävs att minst hälften av de ordinarie ledamöterna närvarar.
Föreningens styrelse skall bestå av lägst fem och högst sju ordinarie ledamöter samt lägst tre och högst fem suppleanter.

§ 6 VALPERIOD
Styrelsens ordförande väljs på ett år, övriga styrelseledamöter och suppleanter väljs, saxat val, för en tid av två år.

§ 7 REVISORER
Två revisorer jämte personliga suppleanter väljs årligen.

§ 8 VALBEREDNING
Valberedning bestående av lägst tre och högst fem ordinarie ledamöter samt minst en suppleant väljs årligen.

§ 9 FÖRENINGENS FIRMA
Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig.

§ 10 RÄKENSKAPSÅR
Föreningens räkenskapsår sammanfaller med kalenderår.

§ 11 ÅRSMÖTE
Styrelsen kallar samtliga medlemmar till ordinarie årsmöte minst 30 dagar före mötet, vilket hålls senast den siste februari.

§ 12 DAGORDNING VID ÅRSMÖTE
Vid årsmöte skall följande ärenden behandlas:

1. Mötets öppnande

2. Val av mötesordförande

3. Anmälan av styrelsens val av mötessekreterare

4. Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare

5. Fastställande av röstlängd

6. Godkännande av mötets behöriga utlysande

7. Fastställande av dagordning

8. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse

9. Föredragning av styrelsens räkenskaper

10. Föredragning av revisionsberättelsen

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

12. Fastställande av eventuella ersättningar

13. Val av styrelseordförande på ett år

14. Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter

15. Val av ordinarie ledamöter

16. Val av suppleanter

17. Val av två revisorer jämte personliga suppleanter

18. Fastställande av antal ledamöter i valberedningen

19. Val av valberedning jämte suppleant

20. Motioner som stadgeenligt väckts av styrelsen eller enskild medlem

21. Mötets avslutande

Information från styrelsen och utdelning av utmärkelser

§ 13 RÖSTRÄTT
Röstberättigad till samtliga val utom frågan om ansvarsfrihet för styrelsen är medlem som är myndig på årsmötesdagen och som erlagt medlemsavgiften för innevarande år senast en månad före årsmötesdagen. För att få rösta i frågan om ansvarsfrihet för styrelsen krävs att medlemsavgift för föregående år erlagts.

Vid familjemedlemskap är endast huvudmedlemmen röstberättigad. Röstning sker genom personlig närvaro eller med fullmakt. Endast en fullmakt per närvarande medlem för annan medlem som inte personligen deltar vid mötet. Val förrättas och beslut fattas genom öppen röstning, där ej sluten begärs, med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening, som ordföranden biträder, utom vid val då lotten avgör.

§ 14 MOTIONER
Motioner skall skriftligen vara styrelsen tillhanda senast 30 dagar före årsmötet.

§ 15 EXTRA MEDLEMSMÖTE
Kallelse till extra medlemsmöte kan utfärdas av styrelsen, revisorerna eller av medlemmarna (om minst 10% av medlemmarna så önskar) då den/de finner det påkallat. För kallelse till extra medlemsmöte gäller samma regler som vid kallelse till årsmöte. I kallelse till extra medlemsmöte skall anges de frågor som skall behandlas.

§ 16 STADGEÄNDRING
Fastställande av ändring i SSS:s eller någon av regionalföreningarnas stadgar måste för att äga giltighet, beslutas vid två på varandra följande medlemsmöten, varav ett ska vara ett ordinarie årsmöte. Förslag till stadgeändring skall anges i kallelsen.

§ 17 UTESLUTNING
Medlem kan på förslag av SSS:s styrelse eller regionalförenings styrelse uteslutas ur föreningen, om han/hon uppsåtligen brutit mot föreningens stadgar eller annars visat sig olämplig att kvarstå i föreningen. För en sådan uteslutning erfordras att av SSS:s styrelses ledamöter minst 2/3 biträder beslutet. Medlem som beslutats uteslutas ur föreningen skall underrättas i rekommenderat brev. Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän aktuell medlem fått tillfälle att yttra sig skriftligen inom 14 dagar.

Beslut som fattas därefter går ej att överklaga.

Fråga om eventuellt nytt medlemskap tas upp efter särskild prövning av SSS:s styrelse, dock tidigast efter två år från beslutsdatumet.

§ 18 UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN
För att besluta om föreningens upplösning måste minst ¾ av föreningens röstberättigade medlemmar avge sina röster till biträdande av beslutet. Sådant beslut måste, för att äga giltighet, fattas av två på varandra följande ordinarie årsmöten med en majoritet av minst ¾ av de avgivna rösterna. Upplöses föreningen skall dess tillgångar överlämnas till SSS, om föreningen är verksam. I annat fall till den organisation eller sammanslutning, som arbetar för ponnyavelns fromma och som vid nämnda årsmöten beslutats.

Kommentera